Obchodné podmienky

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.WALPERDRINKS.SK

WALPER DRINKS, s.r.o.
Sídlo:Hlučínska 1 /11,83103 Bratislava 3.

IČO: 31387128

IČ DPH: SK2020334349

Prevadzka : Turbínová 1 ,83104, Bratislava 3

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.walperdrinks.sk.

 

2. SPROSTREDKOVATEĽ

WALPER DRINKS, s.r.o.
Sídlo: Hlučínska 1/11,83103,Bratislava
831 04 Bratislava 3
IČO: 31387128

IČ DPH: SK2020334349

Prevádzka:Turbínová 1,83104,Bratislava 3

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

 

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.walperdrinks.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.walperdrinks.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 

4. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • Údaje pre doručenie – meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje:
 • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
 • Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

5. NUTNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

6. TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

 

7. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • Zákazník spoločnosti WALPER DRINKS, s.r.o. – dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “dotknutá osoba”), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

AKO NAKUPOVAŤ

1.1 K nákupu tovaru na stránke www.walperdrinks.sk je nutné sa riadne registrovať, uviesť plné meno a adresu trvalého bydliska, zadať telefónne číslo a emailovú adresu. Bez riadne vyplnenej registrácie, nie je možné nakupovať.

1.2 Nakupujúca osoba musí mať minimálne 18 rokov.

1.3 Nakupuje sa kliknutím na nákupný košík na konkrétnej položke. Platia ceny s DPH. Na záver je nutné potvrdiť objednávku a správnosť fakturačných údajov.

1.4 Odoslať objednávku. V zapätí sa objednávka potvrdzuje emailom.

1.5 Objednávka v Bratislave: Každá objednávka sa potvrdzuje mailom a dovezie sa podľa dohodnutého termínu dodania – platba v hotovosti.

1.6 Objednávka mimo Bratislavy: Každá objednávka sa potvrdzuje emailom a doručuje sa dobierkou.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len “VOP”) vydáva spoločnosť WALPER DRINKS, s.r.o, so sídlom Hlučínska 1/11 Bratislava 83103 , IČO: 31387128 zapisaný obchodný  register oddiel s.r.o. vložka-8218/B   (ďalej len “predávajúci”), pričom sa vzťahujú na predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.walperdrinks.sk (ďalej len “eshop”).

1.2. Tovarom sa rozumie predovšetkým alkoholické nápoje a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na stránke www.walperdrinks.sk .

1.3. Nákup prostredníctvom stránky môžu uskutočňovať všetky osoby bez obmedzenia (ďalej len “kupujúci”), a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Pri fyzických osobách je však podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

1.4. Zákazník , ktorý použije alkoholické nápoje zakúpené prostredníctvom WALPER DRINKS, s.r.o na podnikateľskú činnosť, súhlasom s obchodnými podmienkami POTVRDZUJE , že je riadne registrovaný na colnom úrade a na vyžiadanie poskytne spoločnosti WALPER DRINKS, s.r.o kópiu povolenia s registračným číslom. Zákazník zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.

1.5. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.

II. PODMIENKY PREDAJA

2.1. Kupujúci môže prostredníctvom stránky eshopu kúpiť každý tovar, pri ktorom je na stránke vyznačená možnosť jeho objednania.

2.2. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom formulára uvedeného na stránke, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné.

2.3. Odoslaním kompletnej objednávky zo strany kupujúceho a jej doručením predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci však môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by nemal k dispozícii objednaný tovar. Zákazník je však v takomto prípade informovaný elektronicky na uvedenú emailovú adresu, alebo telefonicky na ním uvedené telefónne číslo.

2.4. Ak sa kupujúci pri zadávaní objednávky nerozhodne pre osobný odber tovaru priamo v kamennej predajni spoločnosti WALPER DRINKS, s.r.o., alebo iného miesta určeného na stránke, predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto VOP, a to prostredníctvom kuriéra na adresu zadanú kupujúcim pri objednaní tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní tovaru a ani za prípadnú nemožnosť doručiť tovar na kupujúcim zadanú adresu.

2.5. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak, pri objednávkach prijatých v pracovný deň čase do 10:00 hod. bude tovar:

a) pripravený k osobnému odberu v čase po 12:00 hod. toho istého dňa,
b) odoslaný kuriérom v čase po 14:00 hod. toho istého dňa,

2.6. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak, pri objednávkach prijatých v pracovný deň v čase po 10:00 hod a pri objednávkach prijatých v deň pracovného pokoja bude tovar:

a) pripravený k osobnému odberu v čase po 14:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
b) odoslaný kuriérom v čase po 14:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodacie lehoty uvedené v bodoch 2.5. a 2.6. týchto VOP s ohľadom na svoje skladové a prevádzkové možnosti, pričom takúto zmenu oznámi kupujúcemu. V prípade objednávky viacerých kusov tovaru môže byť tovar dodaný aj po častiach.

2.8. V prípade, ak kupujúci neodoberie objednaný tovar ani do 7 pracovných dní po termíne oznámenom v elektronickej pošte, ktorou mu predávajúci potvrdí doručenie objednávky, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak by predávajúci neoznámil kupujúcemu pri potvrdení doručenia objednávky termín na odber tovaru, tak lehota 7 pracovných dní podľa predchádzajúcej vety začne plynúť odo dňa, kedy má byť tovar pripravený k odberu podľa bodu 2.5. písm. a) alebo bodu 2.6. písm. a) týchto VOP.

2.9. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar bude ponechaný u predávajúceho a kupujúci ho bude môcť osobne odobrať z predajného miesta spoločnosti WALPER DRINKS, s.r.o.miesta určeného na stránke pre osobný odber tovaru. Ak však kupujúci neodoberie tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

2.10. Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s VOP. Pri nákupe akýchkoľvek alkoholických nápojov je však pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. My overujeme vek nakupujúceho tým, že pri návšteve webu musí potvrdiť, že má 18 a viac rokov.

2.11. Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.

2.12. Ak by predávajúci nemohol splniť zmluvu z dôvodu, že objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Všetky sumy sú na stránke www.walperdrinks.sk, uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke eshopu, pričom všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky.

3.2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3.3. Kupujúci môže platiť kúpnu cenu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v hotovosti pri dodaní tovaru,
b) dobierkou alebo kuriérovi pri doručení tovaru
c) v prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti a platobnou kartou

3.4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady.

3.5. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

IV. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zakazníkovi.

4.2. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predajcovi písomne a uvedei nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.

4.3. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri.

4.4. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

4.5. V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.

4.6. V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

4.7. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

4.8. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku v platnej legislatíve Slovenskej republiky.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.

5.3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a odoslaním objednávky vyjadruje s nimi súhlas.

5.4. Kupujúci zároveň akceptáciou týchto VOP udeľuje predávajúcemu súhlas na volanie, zasielanie faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ na účely priameho marketingu (vrátane zasielania obchodných ponúk), pričom predávajúci je oprávnený volať a zasielať správy na kontaktné čísla a adresy, ktoré kupujúci uvedie pri zadaní objednávky. Kupujúci môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o ukončenie volaní alebo zasielania správ, a to na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri alebo na adresu uvedenú v správe odoslanej predávajúcim. Tieto údaje poskytnuté kupcom tovaru poskytnuté spoločnsti WALPER DRINKS, s.r.o. nebudú sprostredkované inej tretej strane.

5.5. Tieto VOP sú platné účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.walperdrinks.sk